Bestuur & toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt momenteel gevormd door Dhr. Ronald de Lange (voorzitter). Momenteel wordt er een lid geworven voor de Raad van Bestuur.


In het reglement Raad van Bestuur zijn zaken als bestuurstaken, werkwijzen en verantwoording vastgelegd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer A.L.C. Frijters (voorzitter)
  • De heer J-P. Essers (vicevoorzitter)
  • Mevrouw A. Bambach
  • Mevrouw S. Muijrers
  • De heer P. Berkers

De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

Organisatieschema

Download hier het organisatieschema.

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Mandaatregeling

Bij mandatering en procuratie wordt een ander dan de bestuurder(s) (meestal een werknemer) aangesteld om de organisatie te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur is op grond van de statuten, het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur bevoegd bepaalde besluiten te nemen. Onder mandaat wordt verstaan de situatie waarin de Raad van Bestuur deze bevoegdheid doorgeeft om besluiten namens haar te nemen.
Download hier de Mandaatregeling per 1-1-2024.

Administratie

KvK, RSIN & ANBI
KvK Lunet zorg: 17144573
RSIN: 810627711

Voor raadpleging van de statuten van de stichtingen verwijzen wij naar het Handelsregister (zie KvK-nummers zoals hierboven vermeld).