Lid raad van toezicht

 • 0 uur
 • Eindhoven

Als Brabantse stichting ondersteunt Lunet mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.700 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan bijna 2.650 professionals en 1.100 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant. 

Samen werken aan een goed leven van de cliënt staat bij Lunet centraal. Een goed leven lijkt heel gewoon, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Mensen met een beperking – fysiek, mentaal, sociaal – hebben het vaak moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld. Als erkende specialistische instelling ondersteunt Lunet hen. Ze rekenen op Lunet voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Daarbij handelt Lunet niet vanuit de beperking, maar wordt gekeken naar wat wél kan. Hiervoor heeft Lunet methodes ontwikkeld vanuit de wetenschap en de praktijk. 
  
Door samen te werken met andere zorginstellingen en gespecialiseerde centra bouwt Lunet aan een zorgketen die passende antwoorden geeft op de zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten. Toekomstbestendige woningen, vernieuwing van de infrastructuur en meer toepassing van slimme technologie zijn nodig om ook in de toekomst kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking te kunnen blijven leveren. Bij Lunet is de inzet van technologie altijd ondersteunend en met veel aandacht voor menselijke warmte en zorgzaamheid. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij Lunet hoog in het vaandel. 
  
Verbindend leiderschap staat bij Lunet centraal. Zorgprofessionals hebben de ruimte om de ondersteuning en zorg samen met de cliënt goed te organiseren. Zij worden daar in de nabije toekomst bij ondersteund d.m.v. doelgroep specifieke zorg- en ondersteuningsprogramma's. De focus ligt met name op het optimaal faciliteren en verder ontwikkelen van de aansturing van de zorgteams binnen het primaire proces. Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol en ondersteunen en stimuleren daarnaast de dialoog tussen de cliënt, cliënt-vertegenwoordiger, medezeggenschap en de zorgprofessionals. Diversiteit en inclusiviteit worden bij Lunet als een groot goed beschouwd. Niet alleen in geslacht, etniciteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid. 
  
Organisatiestructuur 
Lunet wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur, die samen met het directieteam leidinggeeft aan de organisatie. Het directieteam bestaat uit de directeur Primair Proces (verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het zorgproces, zowel op de woonparken, in wijk en dorp als bij de cliënten thuis), de directeur Zorginhoud (verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening), de directeur Innovatie/Digitalisering, de directeur Strategie en Zorgontwikkeling, de directeur HRM en Ondersteunende Diensten, alsmede de directeur Financiën. 
  
Het directieteam heeft ter uitvoering van zijn taak periodiek overleg met de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft een sterke verbinding met het directieteam waarbij een cultuur heerst van gemeenschappelijkheid. Samen organiseren en samen verantwoordelijkheid dragen zijn vanzelfsprekend. 
  
Zowel de cliëntenraad, de cliëntvertegenwoordigersraad als de ondernemingsraad voeren regelmatig overleg met de raad van bestuur en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering. 
  
Meer informatie, o.a. het jaarverslag en het kwaliteitsrapport, is te vinden op www.lunet.nl 
 
Functieomschrijving 
In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op: 
 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verantwoording en sturing;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de raad van bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Lunet haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurders, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. 
  
De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Om de benodigde expertises en deskundigheid te waarborgen binnen de raad van toezicht, zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd; te weten bestuurlijke ervaring, financiën, kwaliteit en veiligheid, zorg(markt), zorgvastgoed en bedrijfsleven. 
  
De raad van toezicht werkt met een viertal commissies (selectie- en benoemingscommissie, remuneratiecommissie, auditcommissie Financiën, commissie Kwaliteit & Veiligheid) waarin leden van de raad van toezicht zitting hebben. Afhankelijk van de betreffende commissie en de te bespreken onderwerpen, worden de vergaderingen bijgewoond door een bestuurder, directeur of andere medewerker. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol voor de raad van toezicht. De eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming ligt bij de volledige raad van toezicht. 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd vanuit zijn rol aandacht zal besteden zijn o.a.: 
 • Het in de regio toegankelijk houden van kwalitatief goede zorg, nu en in de nabije toekomst, en hierbij Lunet positioneren als strategisch netwerkpartner;
 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Lunet te profileren als aantrekkelijke werkgever;
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie;
 • De borging van de financiële gezondheid van Lunet, met de focus op meer efficiency en slim georganiseerde processen. 
Algemeen profiel lid raad van toezich
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Lunet;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van Lunet alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Lunet stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid. 
Bij Lunet is er momenteel een vacature voor een lid raad van toezicht met een breed bedrijfsvoering profiel met een grote financiële component. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. 
  
Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht 
 • Aandachtsgebied: organisatie brede bedrijfsvoering;
 • Commissie: beoogd lid van de auditcommissie;
 • Benoeming per 1 januari 2024;
 • Professionele ervaring:
  - Beschikt over brede ervaring op het terrein van financiën en bedrijfsvoering op strategisch niveau, b.v. verkregen als financieel bestuurder/directeur in het bedrijfsleven of eventueel in een complexe zorgorganisatie of maatschappelijke dienstverleningsorganisatie;
  - Ervaring in complexe organisaties die herpositioneringen/hervormingen hebben doorgevoerd en in staat te overzien wat de risico’s zijn van de veranderingen, zowel zelfstandig als in onderlinge samenhang;
  - Kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en governance, bij voorkeur kennis van zorgfinanciering of in staat zich dit snel eigen te maken;
  - Heldere opvattingen over risicomanagement in relatie tot de maatschappelijke opdracht van Lunet, in staat om te fungeren als kritisch klankbord wat betreft het financieel in control zijn van Lunet;
  - Goed op de hoogte van complexe maatschappelijke ontwikkelingen en transformaties;
  - Bij voorkeur ervaring met ondernemerschap in combinatie met ervaring met implementatietrajecten en hiermee samenhangende veranderingsprocessen;
  - Affiniteit met technologische innovaties en een visie op en inzicht in (zorg-)technologie en digitalisering en de gevolgen hiervan voor de maatschappelijke opgave van Lunet;
 • Ervaring zorg: geen vereiste. Kan zich wel goed verplaatsen in de maatschappelijke opdracht van Lunet en de daarbij behorende complexe afwegingen;
 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring: Eindverantwoordelijkheid als bestuurder/directeur en/of toezichthoudende ervaring is vereist om de complexe situaties te kunnen duiden en op een goede manier de discussie met de raad van bestuur hierover te kunnen voeren;
 • Samenstelling: De raad van toezicht hecht aan inclusiviteit en wil nadrukkelijk de diversiteit van de raad van toezicht vergroten. Onder meer wat betreft gender, leeftijd en etnisch-culturele achtergrond. 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de raad van toezicht:  
 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • Analytisch, in staat om proactief in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, kan snel schakelen;
 • Een sociaal persoon, iemand die geeft om andere mensen – met en zonder verstandelijke beperking;
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken;
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’;
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander;
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend;
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor;
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren. 
Bezoldiging 
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. 
 
Solliciteer

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl. Zij ontvangen je reactie graag uiterlijk 31 juli 2023.  

Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia.  
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties. 

Contact 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Marja Suur, Partner 
Annemarie Engel, PA 
Chantal Fonteijn, PA 
T: 0850 – 734 706 
Solliciteer
 • 0 uur
 • Eindhoven